Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

nevertimeless
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viakaciemilordzie kaciemilordzie
9767 bb8c 500

ooevilynoo:

🌙🐉

Reposted fromKiro Kiro
0953 bf25 500

🏎

Reposted fromKiro Kiro
nevertimeless
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
nevertimeless
8071 50a9
nevertimeless
1281 dc54

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro
nevertimeless
Szkoda, że słowo "nie" zazwyczaj jest odbierane za "koniec", a nie za motywacje do dalszych starań.
nevertimeless
2072 e8f7 500
Reposted fromoll oll viakaciemilordzie kaciemilordzie
1383 e108

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro
2572 24e9 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro

September 16 2017

7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise vialoveveryone loveveryone
nevertimeless
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
7341 e4c1 500
Reposted fromoll oll viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
2992 7292
nevertimeless
2461 2a89
nevertimeless
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl